Je hebt een overeenkomst gesloten met Fijn Wonen B.V. (statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8441 EN) Heerenveen aan de K.R. Poststraat 101, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55256031, hierna: “Fijn Wonen”) voor de koop van een woning.

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Fijn Wonen uit hoofde van de met jou gesloten overeenkomst. Wij zijn ervoor verantwoordelijk om deze gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), te verwerken.

Fijn Wonen heeft jouw woning zeer energiezuinig gebouwd. Om inzicht te krijgen in de energieprestaties van jouw woning en indien nodig bij te sturen, worden metingen uitgevoerd. Deze monitoring stelt Fijn Wonen en/of door ons ingeschakelde derden in staat jou advies te geven met betrekking tot energiezuinig wonen en leven. Wij leggen in deze privacyverklaring uit welke categorieën persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen en hoe we deze beschermen. Ook geven we informatie over jouw privacyrechten.

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de aan het einde van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens.

Gegevensverwerking

Wij verwerken de volgende gegevens, die aan jouw adres gekoppeld kunnen worden

 • Energiemeting ruimteverwarming, in kWh, tenminste 1 keer per uur (energie; productie)
 • Hoeveelheidsmeting geproduceerd warmtapwater, in liters/dag, tenminste 1 keer per uur (volume; productie)
 • Energiemeting warmteopwekker, in kWh, tenminste 1 keer per uur (energie; vraag)
 • Energiemeting hulpapparatuur en ventilatie installatie, in kWh, tenminste 1 keer per uur (energie; vraag))
 • Energiemeting bruto zonopwekking, in kWh, tenminste 1 keer per uur (energie; productie)
 • Temperatuuropnemer binnentemperatuur referentieruimte, in graden Celsius, tenminste 1 keer per uur (temperatuur; comfort)
 • Temperatuuropnemer productie warm tapwater, in graden Celcius, tenminste 1 keer per uur, uittapleiding direct op de warmteopwekker, max temperatuurmeting per periode(temperatuur; comfort)
 • (Technische) informatie over de installaties
 • Adres van de woning (postcode, huisnummer)
 • Aanhef, jouw voornaam of voorletters, tussenvoegsel en achternaam
 • Jouw telefoonnummer
 • Jouw login naam
 • Wachtwoord (versleuteld)
 • Jouw e-mailadres

Doeleinden verwerking bovengenoemde gegevens

 1. Beoordeling van de overeengekomenenergieprestaties van de door Fijn Wonen gebouwde en onderhouden woning(en);
 2. Behandelen van eventuele geschillen met bewoners met betrekking tot de energieprestaties van hun woning;
 3. Dashboard– inzicht voor jou en ons in de energieprestatie van jouw Fijn Wonen-woning en het functioneren van de verschillende energie installaties in jouw woning in relatie tot het gebruik van de woning. Door inzicht in jouw gegevens kunnen wij de Fijn Wonen beheers- en onderhoudsdiensten (laten) uitvoeren en optimaliseren.
 4. Advies– het helpen en het adviseren bij het energiebewust worden en het gebruik van jouw Fijn Wonen-woning. Het dashboard zal als ‘digitale energiecoach’ kunnen fungeren door het geven van inzicht in de actuele standen van opwekking en verbruik. Je krijgt zo inzicht in het effect van jouw gedrag op de beschikbare energiebundel en ook de jaarafrekening.
 5. Voor verbetering en doorontwikkeling van dienstverlening kunnen jouw gegevens worden gebruikt om de aan jou te leveren diensten door prestatie- en gebruiksdata te analyseren, evalueren en verbeteren. Wij hechten er waarde aan dat u, ook in de toekomst, toegang hebt tot aanvullende producten of diensten, die het mogelijk maken om jou nog meer energie te laten besparen of jou nog Fijner te laten Wonen. Deze producten en diensten hebben een hoog dienstverlenend karakter, haken in op bovenstaande punten en kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het aanbieden van zuiniger apparatuur of verlichting, het beveiligen van jouw woning evenals het uitvoeren van aanvullende diensten op bovengenoemd vlakken.
 6. Tot slot kunnen we jouw gegevens ook verwerken om eventuele overige vragen of klachten te behandelen.

Grondslagen voor de verwerking van de gegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u;
 • Het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Van Wijnen of van derden zoals onderaannemers en andere (keten)partners. In zo’n geval wegen we altijd jouw en onze belangen tegen elkaar af. Alleen als we vinden dat onze gerechtvaardigde belangen opwegen tegen jouw privacybelang, verwerken we jouw persoonsgegevens op basis van deze grondslag;
 • Jouw toestemming;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking aan derden

In sommige gevallen delen wij jouw persoonsgegevens met derden. Dit doen wij enkel wanneer wij dit noodzakelijk achten in het kader van de doelen genoemd in deze privacyverklaring. Wij verplichten derden om conform onze privacyrichtlijnen te werken en hebben met deze partijen heldere afspraken gemaakt die jouw privacy waarborgen. Wij delen jouw persoonsgegevens mogelijk met:

 • Diverse toeleveranciers van installaties en apparatuur, voor wat betreft het leveren vanonderhouds- en beheerdiensten aan die installaties en apparatuur.
 • Overheidsinstanties zoals gemeenten, de belastingdienst en toezichthouders.
 • Zakelijke opdrachtgevers en ketenpartners zoals bouwbedrijven, aannemers en onderaannemers en subsidie-uitvoerders.
 • Externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en clouddienstverleners dan wel andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden, waaronder leveranciers die technologie, materialen en diensten op het gebied van domotica leveren.
 • Externe adviseurs zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen.

Wanneer de derde waarmee jouw gegevens worden gedeeld aangemerkt wordt als een verwerker in de zin van de AVG zullen wij bovendien een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Uw privacyrechten

Op grond van de AVG heb je als bewoner van de woning de volgende rechten:

 • Inzagerecht. Je mag ons vragen jou te informeren welke gegevens wij uit jouw woning verzamelen en voor welke doeleinden wij deze verwerken.
 • Correctie- en verwijderingsrecht en recht om bezwaar te maken. Als je van mening bent dat jouw gegevens niet juist zijn of dat Fijn Wonen jouw gegevens niet mag verwerken, dan kun je ons verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of te verwijderen.
 • Het recht op overdraagbaarheid. Onder bepaalde omstandigheden kun je recht hebben op overdracht van jouw gegevens.

Het recht op beperking van verwerking van jouw gegevens. Onder bepaalde omstandigheden kun je recht hebben op een beperking van de verwerking van jouw gegevens. Bijvoorbeeld gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van jouw gegevens te controleren.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Een eventuele intrekking van jouw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen op basis van jouw toestemming.

Je kunt jouw verzoek of jouw vraag met betrekking tot privacy stellen door een email te sturen naar privacy@fijnwonen.nl. Wij zullen jou binnen één maand laten weten of en in hoeverre wij aan jouw verzoek kunnen voldoen. Afhankelijk van de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat wij ontvangen kan deze termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Wij stellen je binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

Houd er alstublieft rekening meer dat de rechten van personen onder de AVG onderworpen zijn aan bepaalde beperkingen. Het is mogelijk dat wij gedeeltelijk of volledig niet (kunnen) voldoen aan jouw verzoek. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten van derden en de legitieme belangen van Fijn Wonen.

Indien wij geen gevolg aan jouw verzoek (kunnen) geven, zullen we jou dat onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek laten weten. Indien je het niet eens bent met onze beslissing, dan kun jij je tot de rechter wenden of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zouden wij het fijn vinden als je eerst contact met ons op zou nemen, zodat we kunnen kijken of we er samen uit kunnen komen.

Wij kunnen eventuele wijzigingen met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens verder communiceren op de Fijn Wonen Community. Wij zullen duidelijk vermelden dat wijzigingen hebben plaatsgevonden en welke dit zijn.

Plaats van verwerking

Verwerking van persoonsgegevens door Fijn Wonen vindt hoofdzakelijk binnen de Europese Unie plaats. Wij maken voor de opslag van jouw gegevens gebruik van de diensten van Microsoft, waarbij gegevens mogelijk ook op locaties buiten de Europese Unie worden opgeslagen. Microsoft is gevestigd in de Verenigde Staten en is Privacy Shield gecertificeerd.

Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is, en overdracht van de gegevens wordt beschermd door passende beveiligingsmaatregelen. Fijn Wonen neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van persoonsgegevens te garanderen. Hieronder vind je een korte beschrijving van deze beveiligingsmaatregelen.

 1. Dataverzameling
  Data wordt uit de woninggebonden apparaten via een bekabelde verbinding ontvangen op de ontvangende computer in de woning. Dit is een Raspberry Pi 2B met een Linux variant besturingssysteem. Deze computer is beveiligd met een login/wachtwoord en bevindt zich in een afgesloten technische ruimte van de woning. De data wordt via een eigen beveiligde verbinding direct doorgestuurd naar de Fijn Wonen Azure omgeving via een Web API of in geval van storing vastgelegd in een lokale database om op een later moment alsnog verstuurd te worden. De data wordt versleuteld verstuurd naar Fijn Wonen. De verbinding wordt beveiligd met een token dat bij elke communicatie wordt meegestuurd. De data wordt anoniem opgeslagen in de database; de enige identificatie is een unieke objectcode. Na verzending blijft de data niet op de computer in de woning achter. De database server heeft een IP-filter en heeft een auditfunctie waarmee zichtbaar is vanaf welk IP-adres met de database wordt gecommuniceerd. De Azure omgeving is beveiligd met een login/wachtwoord.
 2. CRM
  Het CRM-systeem bevindt zich in de Fijn Wonen Azure omgeving. IP-filtering tussen CRM en Dashboard en login/wachtwoord zijn van toepassing, alsmede SSL-beveiligd verkeer. In het CRM-systeem worden primair woningen vastgelegd. In dit systeem wordt ook een verband gelegd tussen het adres van de woning en de verstuurde data. Daarnaast wordt indien van toepassing een verband vastgelegd tussen woning en hoofdbewoner en wordt een account met wachtwoord gecreëerd.
 3. Dashboard
  De webapplicatie bevindt zich in de Fijn Wonen Azure omgeving. IP-filtering en login/wachtwoord zijn van toepassing, alsmede SSL-beveiligd verkeer. De bewoner van een woning kan met een login/wachtwoord toegang krijgen tot het Dashboard. In het CRM zijn de gegevens van woning en bewoner vastgelegd. Het Dashboard heeft een eigen database voor de vastlegging van weergegevens, maar legt geen gegevens over woning of bewoner vast. Het Dashboard verifieert in het CRM-systeem de inloggegevens en haalt op basis van de unieke objectcode de bijbehorende data op in de Fijn Wonen Azure omgeving. Deze data worden niet opgeslagen door het dashboard of CRM.
 4. Overige in acht genomen beveiligingsmaatregelen
 • Bewustwording, opleiding en training van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging en toezicht op naleving van het informatiebeveiligingsbeleid. Al onze medewerkers zijn aan geheimhouding gebonden.
 • Continuïteitsvoorzieningen: De data wordt opgeslagen in een datacentrum. Deze hanteert het 3+1-principe, waarbij bij uitval van de server of van het datacentrum, dit automatisch wordt overgenomen door een andere server of centrum.
 • Afspraken met door ons ingeschakelde derden over de beveiliging van jouw gegevens.

Fijn Wonen slaat de monitoringgegevens zodanig op dat ze niet direct te herleiden zijn tot jou of jouw woning. Slechts op momenten dat dit noodzakelijk is wordt tijdelijk een verbinding gelegd tussen deze gegevens en jouw NAW-gegevens.

Als je verhuist, worden de gegevens niet gewist. Wel worden alle referenties naar jouw persoon gewist, zodat de gegevens niet langer naar te herleiden zijn. Een volgende bewoner zal jouw gegevens niet kunnen zien.

Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens:

Fijn Wonen B.V.

K.R. Poststraat 101
8441 EN, Heerenveen
Nederland
T: 088-444 25 60
E: privacy@fijn.com
W: www.fijn.com

Versie: 25 juli 2019